top of page
otwarta książka

REGULAMIN

Postanowienia ogólne
1. Multimedialna Szkoła Językowa Perfect Monika Borof ul. Legionów 17A 82-300 Elbląg
prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku od trzech lat.  
2. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub online.  
3. Lekcje trwają 45 min lub 30 min i odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu.  
4. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w odpowiednio dobranych grupach.  
Opłaty  
1. Słuchacz jest zobowiązany do zapłaty za zajęcia za każdy miesiąc z góry do 10-tego dnia
każdego miesiąca. Cena kursu może zostać rozłożona na maksymalnie 10 równych rat.
Odwoływanie zajęć  
1. Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia indywidualne najpóźniej do godziny 20 dnia
poprzedniego zgłaszając ten fakt bezpośrednio lektorowi (telefonicznie lub smsem). Zajęcia
zostaną wówczas odpracowane w innym terminie, w ciągu kolejnych dwóch tygodni.
W przypadku odwołania zajęć w czasie krótszym lub nie odrobienia ich w ciągu kolejnych
dwóch tygodni – zajęcia uznaje się za zrealizowane, a Słuchacz musi ponieść ich koszt.  
2. Szkoła ma prawo odmówić Słuchaczowi dalszej nauki w przypadku częstego odwoływania
zajęć. Jest to związane z zarezerwowaniem czasu przez lektora lub sali dydaktycznej.  
3. W przypadku niemożności pojawienia się Słuchacza na zajęciach grupowych – zajęcia
przepadają – bez zwrotu pieniędzy za zajęcia. Szkoła może wówczas, po stosownym,
mailowym zgłoszeniu przez Słuchacza, przekazać materiały z zajęć. W przypadku trudności
z nadrobieniem materiału Słuchaczowi przysługują jednokrotne konsultacje z lektorem.  
4. W razie niemożności prowadzenia zajęć przez lektora Szkoła zapewni zastępstwo
lub odwoła je i odpracuje w innym terminie.  
5. Słuchacz przyjmuje do wiadomości fakt, iż w razie spóźnienia Słuchacza, lektor nie ma
obowiązku przedłużania zajęć oraz, iż lektor będzie czekał na Słuchacza
do 15 minut, po tym czasie przyjmuje się, że Słuchacz nie przyjdzie na zajęcia i będą one
uznane za odwołane nieterminowo (konieczność zapłaty za nie).  
6. W przypadku choroby bądź wypadku losowego lektora Szkoła zorganizuje zastępstwo
lub zajęcia zostaną odwołane i odpracowane w innym terminie.  
7. W przypadku choroby bądź wypadku losowego Słuchacza, Szkoła odliczy nadpłaconą
kwotę za zajęcia na poczet kolejnych. W takim przypadku Słuchacz zobowiązany jest do
dostarczenia wypisu ze szpitala na podstawie którego będzie dokonana korekta.   
Rezygnacja z zajęć  
1. Słuchacz może zrezygnować z zajęć w drodze pisemnego oświadczenia złożonego
w sekretariacie Szkoły z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, co oznacza, że po zgłoszeniu
wypowiedzenia zrealizowane zostaną jeszcze zaplanowane w tym terminie zajęcia.  
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli Słuchacz opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności wobec Szkoły przez okres
dłuższy niż 14 dni. W razie opóźnienia Słuchacza w uiszczaniu opłat Szkoła może naliczać
za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki określone w Kodeksie Cywilnym.  
3. W przypadku rezygnacji przez Słuchacza z kursu przed jego rozpoczęciem, Szkoła zwróci
Słuchaczowi wpłaconą należność w całości.  
4. W przypadku nieutworzenia grupy Szkoła zwróci Słuchaczowi wpłaconą należność
w całości lub zaproponuje inne dogodne dla Słuchacza rozwiązanie.  
5. W przypadku rezygnacji przez Słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, Szkoła zwróci
Słuchaczowi wpłaconą należność po potrąceniu kosztu kursu przeprowadzonego do dnia
rozwiązania umowy.
6. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia i braku pisemnego powiadomienia o rezygnacji
dokonane przez Słuchacza wpłaty nie podlegają zwrotowi.  
7. W przypadku gdy na zajęciach grupowych będzie mniej niż 4 kurantów Szkoła będzie
zmuszona do przedstawienia Słuchaczom przydziału do innych grup lub rozwiązania grupy.
Prawa i obowiązki Szkoły  

1. Obowiązkiem Szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych,
zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu,
w wyznaczonych ramach czasowych.  
2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów Słuchaczy poprzez przeprowadzanie
cyklicznych testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac
pisemnych.
Prawa i obowiązki Słuchacza
1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w
sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.  
2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu,
jego przebiegu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora.  
3. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie
zakłócania pracy lektora oraz innych uczestników kursu.

Postanowienia końcowe
1. Przed przystąpieniem do kursu słuchacz zobowiązuje się do zapoznania z regulaminem
Multimedialnej Szkoły Językowej Perfect.  
2. Płatność za zajęcia jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Szkoły.  
3. Zapisanie się do Szkoły oznacza zgodę na udostępnienie danych osobowych (numeru
telefonu oraz adresu e-mail) celem kontaktu Szkoły ze Słuchaczem. Słuchacz zobowiązuje się
do wymiany numerami telefonu ze swoim lektorem na wypadek np. konieczności odwołania
zajęć.  
4. Warunkiem kontynuacji zajęć na wyższym poziomie jest napisanie testu bądź rozmowa z
lektorem.  


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, informujemy, że:
● administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedialna Szkoła Językowa Perfect
z siedzibą w Elblągu, ul. Legionów 17A
● podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej
między Multimedialną Szkołą Językową Perfect z siedzibą w Elblągu, ul. Legionów 17A
umowy oraz Twoja zgoda.
● będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także
przesłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu
marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych
zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy ( za Twoją zgodą)
● Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez Multimedialną Szkołą Językową Perfect z
siedzibą w Elblągu, ul. Legionów 17A i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom
trzecim.
● Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
● dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata
po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody
handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji
postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
● masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 –
21 RODO
● w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
● podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu
przesyłania informacji handlowych i marketingowych
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy
Kodeksu Cywilnego.

bottom of page